I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Serwis internetowy Elektromobilni.club jest zarządzany i prowadzony przez firmę Moto Target, z siedzibą w Łodzi  przy ul. Nowe Sady 4 21 zarejestrowaną pod numerem NIP: 727-101-66-43.

2. Serwis prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie umożliwia:

a) publikację wiadomości tekstowych i wizualnych, (zwanych dalej „wiadomościami”)

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zakładając swoje Konto i zamieszczając w nim wiadomości, zdjęcia, filmy, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2. Serwis – serwis internetowy Elektromobilni.club umożliwiający Użytkownikom przesyłanie wiadomości, zdjęć i filmów oraz ich publikację w portalu oraz zakładanie przez Użytkownika swojego Konta, gdzie może on zamieszczać wiadomości, zdjęcia, filmy.

3. Administrator – podmiot prowadzący serwis Moto Tabu, którym jest Moto Target, z siedzibą w Łodzi  przy ul. Nowe Sady 4 zarejestrowany pod numerem NIP: 727-101-66-43.

4. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną w wieku powyżej 13 lat, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film za pośrednictwem Serwisu.

5. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po rejestracji i uzyskaniu statusu BLOGERA w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.

6. Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisów, które udostępniane i prezentowane są na Stronie BLOGERZY w Serwisie.

7. Strona Użytkownika – strona BLOGERZY, gdzie publikowane (prezentowane) są w Serwisach informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, zamieszczane przez Użytkownika wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne materiały, przekazane przez niego do Serwisów w sposób samodzielny i dobrowolny, za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy lub osoby korzystające z Internetu, a nie będące Użytkownikami, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika.

III. ZASADY OGÓLNE

1. Użytkownik może korzystać z Serwisu:

a) uzyskując rejestrację w Serwisie jako BLOGER, a następnie logując się w Serwisie podając w formularzu swój Nick, hasło i e-mail lub

b) bez dokonywania rejestracji w Serwisie, podając w formularzu swój Nick, hasło i tytuł wiadomości, zdjęcia lub filmu. Zarejestrowanie przez ADMINISTRATORA w Serwisie jest niezbędne do założenia  Konta BLOGERA w Serwisie. Podczas rejestrowania się w Serwisie Użytkownik może w formularzu dostępnym na stronie podać swoje dane osobowe. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.

2. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza na stronie Serwisu lub za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na Koncie Użytkownika, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w portalu Elektromobilni.club oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, cyfrowo,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, cyfrowo,

c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie

e) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie w różnych formatach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),

4. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na swoim Koncie Użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie,

b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

5. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet.

6. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt. III pkt.4 a i b Regulaminu na każde żądanie właścicieli portalu.

7. Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając na swoim Koncie wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

8. Całkowicie zabronione jest, przesyłanie lub zamieszczanie w Serwisie wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE WYŁĄCZANIA KONT UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisów Użytkownicy mają możliwość prezentowania w Serwisach wiadomości, zdjęć, filmów oraz innych materiałów, w tym szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach.

2. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz ich poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany bez podawania przyczyn.

3. Niedozwolone jest udostępnianie przez Użytkownika Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody właściciela serwisu.

4. Poprzez rejestrację w Serwisie i uzyskanie statusu BLOGERA, Użytkownik oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje  w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych: – adres e-mail; – hasło do Konta;

5. Właściciel Serwisu może zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści, zamieszczane materiały lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

7. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić prośbę o usunięcie swojego Konta z Serwisu, przesyłając maila na adres: redakcja@mototabu.pl

8. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;

b) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych w Regulaminie;

d) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn Elektromobilni.club zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

a) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na Koncie wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

b) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

c) nie przesyłania wiadomości, zdjęć lub filmów oraz nie zamieszczania na Koncie wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym,

d) nie rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej,

e) nie podejmowania działań przesyłania i zamieszczania na Koncie materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie witryny Elektromobilni.club.

2. Przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film Użytkownik wyraża zgodę na ich archiwizowanie  przez czas nieoznaczony.

3. Użytkownicy mają prawo zamieszczać komentarze dotyczące oglądanych treści i materiałów.

4. Właściciel witryny Elektromobilni.club nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA.

ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników,

b) treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

c) autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.

d) niezamierzone błędy w działaniu  Serwisu oraz za wszelkie wynikłe z tego skutki.

2. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

b) uniemożliwienia dostępu do treści i materiałów naruszających prawo, w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści i materiałów

c) zaprzestania prowadzenia Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach internetowych Serwisu.

3. ADMINISTRATOR zastrzega, że ma prawo do nieopublikowania nadesłanej lub zamieszczonej w Serwisie wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału bez konieczności uzasadnienia, jak również prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów witryny.

4. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do podania ‚Nicku’ Użytkownika w celu identyfikacji autora nadesłanych do Elektromobilni.club materiałów. ADMINISTRATOR nie będzie upubliczniać adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

VII. Dane Kontaktowe

1. Korzystanie z Serwisu wymaga:

a) wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem – adres e-mail oraz pseudonim (Nick), podanie innych informacji zawartych w formularzu przez Użytkownika jest dobrowolne. lub

b) wysłania wiadomości e-mail bezpośrednio na adres wskazany w Serwisie zawierającej materiały do wykorzystania przez ADMINISTRATORA w serwisie Elektromobilni.club Informacje podane w formularzu oraz wiadomościach e-mail są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami przesyłającymi wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne materiały.

2. Osoba przesyłająca wiadomości, filmy, zdjęcia lub inne materiały  do publikacji wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Elektromobilni.club na podany adres e-mail akceptując klauzulę zgody podczas wypełniania formularza.

3. W przypadku przesyłania materiałów bezpośrednio na adres e-mail wskazany w Serwisie w zwrotnej odpowiedzi Użytkownik otrzyma Regulamin, który musi zaakceptować, żeby jego wiadomość, zdjęcie lub film mogła zostać opublikowana przez Elektromobilni.club.

VIII. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Moto Target, ul Nowe Sady 4 w Łodzi wyłącznie w celach związanych z świadczeniem usług dostępnych w Serwisie, oraz zgodnie z udzieloną w procesie rejestracji zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymienionych w punkcie VII. 1 a) uniemożliwi publikację przesłanego materiału. Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisami prosimy kierować na adres: redakcja@mototabu.pl. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: redakcja@mototabu.pl

4. Wszelka korespondencja z wykorzystaniem innych niż podany powyżej adres pocztowy skierowana do Użytkowników Serwisów nie może być traktowana jako wysłana przez ADMINISTRATORA serwisu Elektromobilni.club ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia czy straty, które wynikną lub mogą wyniknąć z tego tytułu dla Użytkownika Serwisu.

XI. ZMIANY REGULAMINU

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisach informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisów po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora, co pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.